โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญยศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ม.6/6 นายธีรพงศ์ เข็มเพ็ชร ม.6/9 นางสาวกนกวรรณ วนิชไพจิตร ม.6/11 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด คลิปวีดีโอสารคดีผลิตภัณฑ์ วิถีชุมชน รูปแบบคลิปวีดีโอ (ระดับนักเรียน) พร้อมเงินรางวัล 500 บาท