โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรม

กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567