โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรมผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ เข้ารับประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 11