โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลภัสรดา หวังประเสริฐกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ การสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอิจฉริยภาพระดับประเทศ)