โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับดร.กมลชนก ภาคภูมิ ได้รับเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อการสอนที่สร้างกราฟด้วยโปรแกรม GSP ประกอบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD” งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6