โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลภัสรดา หวังประเสริฐกุล สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น