กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ครูคอมพิวเตอร์

ครูอุษณีย์ น้อยศรี
ครูกัญภร แสงมณี
ครูศุภกิตต์  ดนุดิษฐ์
ครูสุปรียา เอี่ยมศรีทอง
นายศรัณย์  จันทร์แดง
ครูพรรณวลี  ภู่พันธ์