ภาษาไทย

นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร เอกอุ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลรัตน์ รื่นเริงใจ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตติยา บุญศิริ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวประกายกาญจน์ กาญจนรัตน์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุธินันท์ เลิศกมลวรรธน์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนันทพร มีฤทธิ์

ตำแหน่งครู

นางสาวสุวณีย์ แสงนิ่ม

ตำแหน่งครู

นางสาวณฐอร โคตรจักร์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอชิรวิชญ์ ถิรชัยธนวันต์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายภานุพงศ์ ใจเยือกเย็น

ตำแหน่งครู

นางสาวบุษยมาศ บุญก่อสร้าง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 722 total views,  2 views today