วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนวัช ปานสุวรรณ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางชญดา สมไพบูลย์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายจินตพงศ์ จรดล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธาทิพย์ ผลไสว

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวถิราพรรณ ขำดวง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางจิรัสยา นาคราช

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ จันทร์ฟู

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายปิติภัทร แก้วอินัง

ตำแหน่งครู

นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร

ตำแหน่งครู

นางสาวกุลญา แสงทอง

ตำแหน่งครู

นางสาวภรภัทร วงศ์สามี

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวิธวินทร์ ทองมังกร

ตำแหน่งครู

นางสาวสาลินี เจริญศรี

ตำแหน่งครู

นางสาวกนกวรรณ พานิชวงษ์

ตำแหน่งครู

นายบรรณรักษ์ บุญปก

ตำแหน่งครู

นางสาวอุไรพร ปิสันเทียะ

ตำแหน่งครู

นางจิตรอนงค์ โสภณพัฒนากุล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

คอมพิวเตอร์

นายศรัณย์ จันทร์แดง

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

ตำแหน่งครู

นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี

ตำแหน่งครู

นางสาวทวิณา ไชยยงยศ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายรวิภาส โคมากุล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

พนักงานราชการ

นางสาวพรรณวลี ภู่พันธ์

ตำแหน่งครู

ครูอัตราจ้าง

นางสาวขวัญธีรา แซ่อึ้ง

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่

นายกิตติศักดิ์ บุญคุ้มวงศ์

เจ้าหน้าที่ IT Support

 710 total views,  1 views today