คณิตศาสตร์

นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ดร.กมลชนก ภาคภูมิ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดา ปานรักษา

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิตา ดารา

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายจิรากร สำเร็จ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลธิชา บำรุงกิจ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรวิมล ศรีสังข์

ตำแหน่งครู

นายเจตพล ยอดทองดี

ตำแหน่งครู

นายพรชัย อินทร์กล่ำ

ตำแหน่งครู

นายนัธวินทร์ คมขำ

ตำแหน่งครู

นางสาวภควดี สิงคิ

ตำแหน่งครู

นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิสิทธิ์ บุญจูง

ตำแหน่งครู

นางธรัณภัสร์ โกศรี

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีรัตน์ กิ่งทอง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 820 total views,  1 views today