สุขศึกษาและพลศึกษา

นายบุญช่วย ทองคุ้ม

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายชาญชัย ชาญฤทธิ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร สามเพ็ชรเจริญ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง

ตำแหน่งครู

นางสาววีนัสญา สามสังข์

ตำแหน่งครู

ครูอัตราจ้าง

นายธีรพงศ์ อรนันต์

ครูอัตราจ้าง

 523 total views,  2 views today