โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเป็นศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ของสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more

การประชุมหารือและรับฟังการชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูผู้และนักเรียน

วันจันทร์ที่ 10 มกรา

Read more

ขอขอบพระคุณท่านสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความอนุเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าฝึกประสบการณ์ด้านภาษาจีนในสถานประกอบการ

Read more