ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เอกสารประกาศการจัดกา

Read more

ประเมินแนวปฏิบัติของสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

            วันอังคา

Read more

ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน แด่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดย พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจ

Read more

ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา) น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ ,ศน.บ ,รป.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ในโอกาสที่ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหอมเกร็ด 

                  11

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

         วันที่ 11 พ

Read more

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวปณัสย์คุณ ณภักษ์ปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรางทิพย์ ใบนาค สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564

Read more