ประกาศแจ้งเพื่อทราบ ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ถึงวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

Read more

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง องค์อุปถัมภ์และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more

ทีฆายุโก โหตุ สงฺฆราชา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Read more

พิธีมอบเงินบริจาค จาก คุณเดชพงศ์-คุณกัญญ์ธนี กาญจนลักษณ์ มูลค่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนาย

Read more

๒๖ มิถุนายน วันจินตกวีศรีสยาม สดุดีรัตนกวีสี่แผ่นดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read more

แบบบันทึกข้อความขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดบันทึกข้อคว

Read more

ประกาศ เรื่อง แนวทางการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ,๓, ๕, ๖ และค่าใช้จ่ายนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียดเงินบำรุงก

Read more