โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียน

วันศุกร์ที่ 10 มิถุน

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการอาชีวศึกษานอกระบบ “ห้องเรียนอาชีพ” และการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 6 มิถุน

Read more