ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ประกาศ เรื่องการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2565

Read more

สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

          วันจันทร์ท

Read more

ต้อนรับผู้ประสานงานเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) ในการดำเนินโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน ( The-Dispatch Program of Japanese Language Assistant Teacher to ASEAN “NIHONGO Partners” Program )

                วันพ

Read more