ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ในโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฎิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช.

Read more

ขอแสดงความยินกับนักเรียน ได้รับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

Read more

ขอแสดงความยินกับนักเรียน ได้รับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 2 ค่ายสานฝันสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมระดับโลกครั้งที่ 1 (AMI Hackathon Online Camp: AHOC#1)

Read more