ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกรรณธิมา หวานชื่น หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค ๑) รุ่นที่ ๒/๖๕

Read more

รับประกาศนียบัตร ระดับเหรียญทองแดง รางวัล “ยอดอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น” ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

……&#8230

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

……&#8230

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รับรางวัลบทความวิจัย “ดีเด่น” ประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ INTEC 2022

Read more