ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภท “ยุวชน คนคุณธรรม” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Read more

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาฟิสิกส์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาชีววิทยา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาเคมี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาคอมพิวเตอร์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาคณิตศาสตร์

Read more

รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

Read more