ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการครูที่เลื่อนวิทยฐานะ นางสาวสุภารัตน์ คงวัง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

            ขอแสดงคว

Read more

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวปณัสย์คุณ ณภักษ์ปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรางทิพย์ ใบนาค สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค และแข่งต่อระดับประเทศ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 การประกวดคลิปวีดีโอสั้นหัวข้อ “อาชีพสุด cool”

   

Read more

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 การประกวดคลิปวีดีโอ “การรีวิวของดีประจำจังหวัด”

Read more