ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เรื่อง เหล้าและบุหรี่ ด้วยระบบทดสอบทางไกลออนไลน์ (online) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2564

             หน่วยลู

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนกัลยรัตน์ ภู่ระหงษ์ ได้รับทุนพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอแสดงความยินดีกับ น

Read more