ศึกษาดูงาน เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

  วันอาทิตย์ที่

Read more

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร

วันที่ 22 กันยายน 25

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภท “ยุวชน คนคุณธรรม” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Read more

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more