สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียน และครู เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเป็นกำลังสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

          วันพุธที่

Read more

ประกาศ เรื่องการเข้าพื้นที่สำหรับนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ประกาศการเข้าพื้น

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเป็นศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ของสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more

รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

Read more