กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน English Program

        วันพฤหัสบดีท

Read more

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ในการตรวจเยี่ยมห้องเรียน มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และวิธีการรับมือ

     วันพฤหัสบดีที่

Read more

ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จากโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน (The Dispatch Program of Japanese Language Assistant Teacher to ASEAN “NIHONGO Partners” Program)

วันอังคารที่ 24 พฤษภ

Read more