ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงชญานิศ ไชยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เด็กหญิงชญานุตม์ ไชยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เด็กหญิงลภัสรดา หวังประเสริฐกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 (English Program)

ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง การสอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งเป็นการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

KPN – Foreign Languages Department