ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) ประจำปี 2565

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวนรินญรัศมิ์ ญาณวีร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ม.3/11
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ (98/100 คะแนน) ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงลภัสรดา หวังประเสริฐกุล นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ม.2/13
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง (82/100 คะแนน) ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (LITU) ชั้น 3 ศูนย์รังสิต