ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุญาดา เฮงชัยโย สำเร็จการศึกษา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)” มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดี ดร.สุญาดา เฮงชัยโย สำเร็จการศึกษา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)” มหาวิทยาลัยศิลปากร
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๑ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม