ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกันแข่งขันตามโครงการ RMUTR Open House 2023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม