ประสานความร่วมมือจัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสอนภาษาจีนเจี้ยวเหรียญ Louis Vilaa Study Center จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร นายจรินทร์ ภูกระโทก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) พร้อมด้วย ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร ดร.นพดล เด่นดวง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประสานความร่วมมือจัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสอนภาษาจีนเจี้ยวเหรียญ Louis Vilaa Study Center จังหวัดเชียงใหม่