เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายกรุงเทพมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก

           วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยนายนวัช ปานสุวรรณ นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์ และนางสาวกุลญา แสงทอง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายกรุงเทพมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร