พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา เขตพื้นที่สุภาพที่ ๕ (จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุพรรณบุรี)

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา เขตพื้นที่สุภาพที่ ๕ (จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุพรรณบุรี) ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงศึกษาธิการผ่านโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร “สบช.สัญจร” ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างสถาบันกับสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกเขตสุขภาพ และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ท้องถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการศึกษาในระดั[อุดมศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ สถาบันพระบรมราชชนก โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ สถาบันได้จัดสรรที่นั่งเข้าศึกษาให้กับนักเรียนได้เข้าศึกษาในคณะที่จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒ คน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน ๑ คนต่อโรงเรียน ซึ่งเป้าหมายครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ครบทุกพื้นที่ ๑๐๐% สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ โรงเรียนที่เข้าร่วมการลงนามจำนวน ๔๕ โรงเรียน