ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลคะแนนสูงสุด ในการเข้า Workshop โครงการเปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบิน (PAE WORKSHOP)

        วันที่ 5 ตุลาคม 2565  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลคะแนนสูงสุด ในการเข้า Workshop โครงการเปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบิน (PAE WORKSHOP) ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2566
       รางวัลคะแนนสูงสุด
เด็กหญิงอชิชญาสุ์ มารุ่งเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กหญิงพัชรพร มีอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
      รางวัลพิเศษ
เด็กชายสุประวีณ์ นุ่มจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กหญิงภณิดา จิตต์ศรีสุนันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
       สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนให้นักเรียน รวมถึงผู้ที่สนใจได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เชิงปฏิบัติการตามห้องปฏิบัติการเรียนการสอนต่างๆ (Workshop) ของกองวิชาวิศวกรรมการบิน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง