ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภท “ยุวชน คนคุณธรรม” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕