ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕