โครงการ Marine Science Camp นักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิสด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ Marine Science Camp ณ ภูตะวัน แคมป์ แอนด์ รีสอร์ด จังหวัดชลบุรี