พิธีไหว้ครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย – นาฎศิลป์ โดยมีอาจารย์ไสยาสน์ แย้มสุวรรณ เป็นผู้อ่านโองการไหว้ครู ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)