ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเรียนรู้ผสาน 5 ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมเรียนรู้ผสาน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และญี่ปุ่น (Foreign Language Immersion Camp) ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)