กิจกรรมจิตอาสา : ปลูกป่าชายเลน (เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน) จังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

.

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา : ปลูกป่าชายเลน (เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน) จังหวัดสมุทรสาคร

.

..

3

.

.

.

.