การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัลด้วย Canva และ Google Site

…………..วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และนางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัลด้วย Canva และ Google Site” ณ ศูนย์การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดให้กับครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์เป็นทีมวิทยากรให้การดูแลครูในการอบรมครั้งนี้