รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้ารับโล่รางวัล “สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of Basic Education Commission Quality Award : OBECQA)” โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำไปวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์