ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนผู้นำเสนองานวิจัย งานประชุมสัมมนาทางวิชาการการนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรมของครูและนักเรียน ครั้งที่ 11 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

ประกาศผลการการนำเสนองานวิจัยของครูและนักเรียน งาน Symposium ครั้งที่ 11