โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

        วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเงินสนับสนุน ช่อดอกไม้ ของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา จำนวน 3 คน คือ
   1. นางสาวสวรรยา เทพหนู ม.6/6 โครงการ AFS
   2. นางสาวณัฏฐณิชา คล้ายสุข ม.6/2 โครงการ Dream Abroad
   3. นางสาวณิชาภัทร อ้นใจกล้า ม.6/2 โครงการ BWK International
และ ต้อนรับนักเรียนกลับจากแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กับโครงการ YES ณ ประเทศเยอรมันนี ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา คือ
นายศุภกร ลีพุทธพันธ์ ม.6/8