คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

.
           วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ อาจารย์สุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมี อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะ ICT ดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ และดร.กมลชนก ภาคภูมิ หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน และคณาจารย์จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล (MU AI Center) คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
           การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์ในศตวรรษที่ 21 และประชาคมอาเซียน ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ และโรงเรียน