คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรม KPN-MUICT Camp: IoT for Data Science

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรม KPN-MUICT Camp: IoT for Data Science โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี และอาจารย์สุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม จากนั้น ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ และ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เป็นตัวแทนครูรับเป็นลูกศิษย์ในพิธีมอบตนเป็นศิษย์ ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
             กิจกรรม KPN-MUICT Camp : IoT for Data Science มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำทักษะ ความรู้ และประสบการณ์จากกิจกรรมไปต่อยอดเป็นองค์ความรู้ รวมทั้งพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบ โดยเป็นการเรียนการสอนในลักษณะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT106 โดยมีนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน