ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทางในการรับนักศึกษาสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 ก.ค. 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทางในการรับนักศึกษาสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายในงานมีการแนะนำการรับนักศึกษาระบบ TCAS และรับตรงโดยส่วนงาน  รวมทั้งมีการแนะนำกิจกรรม ทุนการศึกษา สวัสดิการ และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง 7 สาขาวิชา รวมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการ และประชุมหารือแผนการดำเนินการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566