กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ” STEM CAMP 2022″ ระดับ ม.ต้น

.
              วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายให้ นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ” STEM CAMP 2022″ ระดับ ม.ต้น การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุขในการเรียน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss) และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain) ให้กับผู้เรียน สู่ความเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกร  วิทยากรผู้จัดกิจกรรมและดูแลนักเรียน อ.นวัช ปานสุวรรณ อ.จินตะพงศ์ อ.กุลญา แสงทอง อ. สาลินี เจริญศรี อ.ถิราพรรณ อ. จิตอนงค์ อ.วิธวินทร์ อ. บีม อ.เอกอุดม อ. แจ๊ค น้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ประสานงานควบคุมดูแลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
.