กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ” I WANT TO BE Engineer” : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

………….วันที่ 28 มิถุนายน 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนจำนวน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ” I WANT TO BE Engineer” :  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ ห้องศูนย์ HCEC อาคารบรรณบริบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน อ.กุลญา แสงทอง อ. สาลินี เจริญศรี อ. กนกวรรณ พานิชวงษ์