กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ” Medical Technology” ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

………….วันที่ 29 มิถุนายน 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์เสริมประสบการณ์ ” Medical Technology”  : ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุขในการเรียน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss) และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain) ให้กับผู้เรียน สู่ความเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกร

ประกอบด้วย
ฐานวิชาการ MT
ฐาน 1 แขนเทียม 501
ฐาน 2 Clinical Chemistry 502
ฐาน 3 Hematology 504
ฐาน 4 Bacteria & Parasite 505
ฐานวิชาการสาขา RT
ฐาน 5 Anatomy & Position 408
ฐาน 6 Nuclear Medicine 408
ฐาน 7 Therapy 409 (ห้อง fuji)
ควบคุมดูแลโดย อ.จิรัสยา นาคราช และ อ.ปี่นแก้ว กฤชแสงโชติ หัวหน้าห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์