กิจกรรมเสริมประสบการณ์ : Pharmacy & medical ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

………….วันที่ 28 มิถุนายน 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนจำนวน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ : Pharmacy & medical. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียนรู้พื้นฐานการผลิตยา การตรวจสอบคุณภาพยา และเส้นทางสู่การเป็นเภสัชกรชุมชน  โดยจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุขในการเรียน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss) และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain) ให้กับผู้เรียน สู่ความเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกร ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน อ.สุธาทิพย์ ผลไสว อ. ปรียาภรณ์ ศิริยุวสมัย อ. พิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์ อ. ปิติภัทร แก้วอินัง