โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียน

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นำไปปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น