พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการอาชีวศึกษานอกระบบ “ห้องเรียนอาชีพ” และการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และนางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการอาชีวศึกษานอกระบบ “ห้องเรียนอาชีพ” และการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร