โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเบญจวิถีกาญจนาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเบญจวิถีกาญจนาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมควบคู่กับความรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)