เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

 

                        วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายให้ นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร