โครงการ “ค่ายรักษ์แก้ว มาดต้องตา” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


…………. วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธานองค์การศึกษา / ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  บรรยายพิเศษ / ให้โอวาทธรรมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน ๕๕๐ คน โครงการ “ค่ายรักษ์แก้ว มาดต้องตา” กิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน ๒๕๖๕  โดยมี นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานโครงการฯ นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการและประสานงาน  ทั้งนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙ อย่างเคร่งครัด  ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักเรียนทุกคน