………………วันที่ 21 – 22 เมษายน พ.ศ. 2565 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ทั้ง 10 แห่ง ร่วมกันขับเคลื่อน “การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มโรเงรียนกาญจานภิเษกวิทยาฯ สู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกร” โดยรับฟังบรรยายพิเศษ “การนำหลักสูตรระบบปัญญาประดิษฐ์ CIRA CORE แพลตฟอร์ม เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ AI สู่่การจัดการเรียนการสอน โดย ดร.รังสรรค์ จอมทะรักษ์ โดยความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดูสิต และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกร ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี