รับประกาศนียบัตร ระดับเหรียญทองแดง รางวัล “ยอดอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น” ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

…………….ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลภัสรดา หวังประเสริฐกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 และเด็กชายกรณ์ ประสิทธิผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ได้รับประกาศนียบัตร ระดับเหรียญทองแดง รางวัล “ยอดอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น” ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)